https://www.getworksmedia.com

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost GetWorksMedia sbírá informace (dále jen “Informace") o využití aplikací, které vyvíjí jako mobilní hry (dále jen “Hry"). Podle právních předpisů o ochraně soukromí v několika zemích mohou být tyto informace považovány za osobní údaje a v takovém případě se shromažďování a používání řídí přísnými pravidly. Cílem naší zásady ochrany osobních údajů je dodržovat tato pravidla a dát našim uživatelům jasné informace o tom, co vše shromažďujeme a jak tyto informace používáme.

NEZÍSKÁME OSOBNÍ INFORMACE

Při stahování a používání našich mobilních aplikací nepožadujeme ani nesbíráme žádné osobní údaje, s výjimkou neosobních informací, jako jsou jedinečné identifikátory zařízení, soubory cookie (malé soubory nainstalované vaším prohlížečem), anonymní identifikaci počítače nebo zařízení, abychom vám mohli poskytnout lepší zážitek z hraní.
Nevědomě však kontaktujeme nebo shromažďujeme osobní údaje dětí mladších 13 let. Pokud si myslíte, že jsme tyto informace shromáždili nechtěně, kontaktujte nás, abychom mohli informace odstranit.

CO SHROMAŽDUJEME

Pro každé zařízení, na kterém je hra nainstalována, shromažďujeme následující informace:
• jedinečný identifikátor zařízení (jedinečné číslo, které nám umožňuje oddělovat zařízení);
• IP adresa (internetová adresa, kterou hra používá k připojení k Internetu);
• MAC adresa (jedinečná hardwarová adresa, kterou zařízení používá k připojení k Internetu);
• typ zařízení (například, iPhone 7, iPad 4, Samsung Galaxy S8 atd.);
• verze operačního systému (typ operačního systému a jeho verze);
• verze hry (konkrétní hra a její verze); a
• délka hraní.
Nezhromažďujeme žádné jiné osobní identifikační údaje, jako jsou e-mailová adresa nebo uživatelské jméno nebo přesné geografické informace.

JAK TYTO INFORMACE POUŽÍVÁME

Tyto informace shromažďujeme, abychom zvýšili výkonnost a spolehlivost našich her a lépe pochopili, co obecně preferují uživatelé. Tyto informace v žádném případě nesdílíme, neprodáváme ani jinak neposkytujeme jiným osobám ani společnostem mimo GetWorksMedia a nikdo jiný k nim nemá přístup přístup. Všechny informace jsou uloženy na našich zabezpečených serverech.

ŽÁDNÉ REKLAMNÍ SPOLEČNOSTI NEPOUŽÍVAJÍ ÚDAJE PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH SLUŽEB

Nepovolujeme reklamním společnostem shromažďovat data prostřednictvím naší služby pro cílení reklam.

CHCETE-LI NÁŠ NEWSLETTER

Poskytujeme bezplatný, nepovinný newsletter, jehož zasílání si můžete zvolit zasláním žádosti na našich webových stránkách. Abychom vám mohli poskytnout informační newsletter, požadujeme, abyste nám uvedli svou e-mailovou adresu, ale žádné další informace. Abychom vám mohli odeslat informační newsletter, používáme pouze e-mailovou adresu. Adresu nepoužíváme pro žádný jiný účel. Kdykoli se můžete od přijímání tohoto newsletteru odhlásit.

VAŠE PRÁVA

Máte-li jakékoli dotazy ohledně informací, které shromažďujeme, můžete nás kontaktovat na adrese info@getworksmedia.com. Chcete-li se odhlásit, zjistěte, jaké údaje jsme shromáždili a dejte nám prosím vědět o svém typu zařízení a operačním systému a pomůžeme vám tímto procesem.
Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány dne 6. 8. 2014. Naše zásady ochrany osobních údajů se mohou čas od času měnit. Pokud dojde k zásadním změnám v našich zásadách, umístíme na naše webové stránky nebo aplikaci zřetelné oznámení. Pokud změna významně ovlivní registrované uživatele, zašleme vám e-mail, upozornění nebo text.

 

 

Privacy Policy

Our company GetWorksMedia collect information (“Information”) on the usage of the apps it produces (the “Games”). According to privacy legislation in several countries and territories this Information might be considered personal data and in such case the gathering and usage is subject to strict rules. Our Privacy Policy aims to comply with these rules and give our users a clear understanding of what we collect and how we use this Information.

WE DO NOT COLLECT PERSONAL INFORMATION

When you download and use our mobile applications, we don’t require you to provide any information and we don’t collect any personal information, except for non-personal information like unique device identifiers, cookies (small files installed by your browser) to anonymously identify your computer or device so we can deliver a better experience.
We do not knowingly contact or collect personal information from children under 13. If you believe we have inadvertently collected such information, please contact us so we can remove the information.

WHAT WE COLLECT

For every device a Game is installed on we collect the following Information:
• Unique Device Identifier (a unique number that lets us tell the devices apart);
• IP Address (the internet address the Game uses to connect to the Internet);
• MAC address (an unique hardware address the device uses to connect to the Internet);
• Device type (e.g. iPhone 7, iPad 4, Samsung Galaxy S8, etc.);
• OS version (type of operating system and the version thereof);
• Game version (specific Game(s) and the versions thereof); and
• Length of play session.
We do not collect any other personally identifying information such as e-mail address or user name or precise geographical information.

HOW WE USE THIS INFORMATION

We collect this Information to improve performance and reliability of our Games and to get a better understanding of what users in general prefer. We do not link any of this Information in any way to individuals or any other information we might obtain. We absolutely do not share, sell or in any other way give other persons or companies outside GetWorksMedia access to this Information. All Information is stored on our secure servers.

NO AD COMPANIES COLLECT DATA THROUGH OUR SERVICE

We do not allow advertising companies to collect data through our service for ad targeting.

TO RECEIVE OUR NEWSLETTER, WE NEED YOUR EMAIL ADDRESS

We provide a free, optional newsletter that you can elect to receive by submitting a request on our website. In order to provide you with the newsletter, we require you to provide your email address, but no other information. We use the email address only to provide you with the newsletter and for no other purpose. And you can opt out of receiving the newsletters at any time.

YOUR RIGHTS

If you have any question on the Information we collect, you can contact us at info@getworksmedia.com. If you would like to opt out, find out what data we may have collected or remove any data we may have collected from you, please let us know your device type and operating system, and we will help you through this process.
This privacy policy was last updated on 6. 8. 2014. Our privacy policy may change from time to time. If we make any material changes to our policies, we will place a prominent notice on our website or application. If the change materially affects registered users, we will send a notice to you by email, push notification or text.