Skip links

Obecná pravidla soutěží na facebookovém profilu DunlopMoto.ceskoslovensko (dále jen Pravidla)

Preambule
Tato Pravidla upravují základní vztahy mezi Pořadatelem, Organizátorem a Účastníkem, týkající se soutěží vyhlašovaných na facebookových nebo instagramových stránkách Pořadatele soutěže.

I. Obecná ustanovení
1) Účastníkem soutěže se stává každý Účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle, odpoví nebo bude sdílet prostřednictvím komentáře na Facebooku svoji odpověď na soutěžní zadání.
2) Pořadatelem soutěže je společnost Goodyear Czech s.r.o., se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, IČ: 64944905, DIČ: CZ64944905, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42691 (dále jen “Pořadatel”).
3) Organizátorem Soutěže je společnost GetWorksMedia s.r.o., se sídlem Hvězdova 870/39, PSČ 103 00, IČO: 242 96 821, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193983 (dále jen „Organizátor“).
4) Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 13 let, vlastnící osobní profil na síti Facebook, přihlášená k trvalému pobytu na území České republiky (dále jen „Účastník“).
5) Účastník mladší 18 let je povinen si pro účast v Soutěži zajistit souhlas svého zákonného zástupce. Pokud takový Účastník v případě Výhry nebude schopen souhlas svého zákonného zástupce prokázat, pozbývá nárok na výhru v Soutěži a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.
6) Účast v Soutěži je zdarma a není podmíněna nákupem zboží nebo služeb. Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník svůj souhlas s pravidly Soutěže, zejména pak schvaluje zveřejnění jména a dalších informací zahrnujících mimo jiné fotografie, filmy či informace získané nebo publikované Účastníkm na soutěžní stránce.
7) Každý Účastník může ze svého osobního profilu na Facebooku do Soutěže vložit maximálně jeden Soutěžní komentář. Vloží-li do Soutěže více než jeden Soutěžní komentář, bude ze Soutěže vyřazen.
8) Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
9) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
10) Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním či obdobném poměru ke společnosti Goodyear Czech s.r.o. a GetWorksMedia s.r.o. a jejich rodinní příslušníci, případně třetí osoby jakýmkoli způsobem se účastnící Soutěže a jejich rodinní příslušníci.
11) Vstupem do soutěže se všichni Účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
12) Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem. Tato akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.

II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
1) Vložením Soutěžního komentáře do příspěvku Soutěže uděluje Účastník Pořadateli svůj dočasný dobrovolný souhlas s těmito Pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon”), souhlas k tomu, aby Organizátor shromáždil a zpracoval tyto údaje, za účelem vyhodnocení Soutěže, zejména pak pro možnosti odeslání výhry. Organizátor po ukončení a vyhodnocení Soutěže veškerá data charakteru osobních údajů vymaže a neposkytne je žádné další třetí straně.
2) Účastník má právo kdykoli během Soutěže svůj souhlas odvolat, a to elektronicky na e-adrese Organizátora: info@getworksmedia.com. Dále má práva dle § 21 Zákona, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na Výhru, je-li doručeno Organizátorovi před jejím vyhodnocením.

III. Mechanika soutěže
1) Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.
2) Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.
3) Výherce vybere organizátor po ukončení soutěže na základě těchto možných kritérií:
(a) Účastník musí odpovědět správně na otázku položenou v příspěvku v době trvání soutěže do komentáře pod příspěvek nebo
(b) Účastník musí splnit správně zadání soutěžního příspěvku v době trvání soutěže (např. formou screenu obrazovky) a sdílet v komentáři pod příspěvkem.
(c) Při splnění kritérií soutěže postupuje Účastník do losování, ve kterém organizátor vybere náhodně vítěže.
4) Účastník soutěže odpovídá za to, že jeho soutěžní příspěvek nebude:
– v rozporu s platnými právními předpisy České republiky
– obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření
– obsahovat podporu politickým stranám, hnutím nebo zakázaným ideologiím
– obsahovat prvky pornografie nebo násilí
– podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost
– obsahovat části nebo zobrazení porušující práva autorská
– jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno Pořadatele nebo Organizátora.
5) Rozhodnutí o tom, zda-li soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně Pořadateli.
6) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže a stránky soutěže kdykoli v době trvání soutěže nebo i po jejím skončení, a to i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

IV. Výhry
1) Každý výherce bude informován o své výhře na facebookovém profilu a to buď v komentáři u soutěžního příspěvku nebo u nového příspěvku k soutěži se vztahujícímu.
2) Výherce je povinnen se o svou výhru přihlásit vždy sám prostřednictvím soukromé zprávy a zároveň úvést své jméno, příjmení, poštovní adresu na území České republiky, případně telefonní kontakt.
3) Hmotné výhry jsou zasílány pouze jedenkrát prostřednictvím České pošty. Opakované odeslání výhry není možné.
4) Výhry nelze vyplatit v hotovosti, ani je vyměnit za jiné.

V. Záverečná ustanovení
1) Pořadatel nenese odpovědnost za technické problémy, výpadky či blokace Stránek ani odpovědnost za jakoukoli škodu, která Účastníkovi v této souvislosti případně vznikne.
2) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
3) Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží ani za tiskové chyby.
4) Vymáhání účasti v Soutěži či soutěžní odměny soudní cestou je vyloučeno.
5) Všechna rozhodnutí Pořadatele a výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

Pravidla jsou platná od 1.1.2023

Detail..
Chyť to...